Paper Information


Title ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ —5᠋ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮ; ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠰᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠦᠪ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠳᠡᠩᠴᠢᠨ -25᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ -5 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn