Paper Information


Title ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠬᠦᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ; ᠯᠢ ᠱᠤ ᠶᠠᠨ
Keyword ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠤ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
Abstract ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn