Paper Information


Title 《ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ》᠋ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Creator ᠯᠢ ᠯᠢ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ
Abstract ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠳ ᠬᠢ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠲᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn