Paper Information


Title ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠹᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠠᠨ; ᠤᠶᠤᠨ
Keyword ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ; ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ; ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ; ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn