Paper Information


Title ᠮᠠᠩᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠮᠠᠩᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ; ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn