Paper Information


Title ᠦᠷᠡᠯᠴᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠷᠾᠦ᠋ᠩᠪᠧ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮ; ᠦᠷᠡᠯᠴᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ; ᠷᠾᠦ᠋ᠩᠪᠧ; ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠡᠯᠴᠢ (ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ) ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ 《ᠷᠾᠦ᠋ᠩᠪᠧ》᠋ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠡᠯᠴᠢ (ᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ) ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠳᠤᠰᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠡᠯᠴᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ (耧斗菜,Aquilegia uiridiflora Pall)᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠪᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤᠬᠢ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠭᠢᠷ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn