Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠋ᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭ᠍᠋ᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠨᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠋ ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠣᠬ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn