ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠋ᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭ᠍᠋ᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn