Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠴᠢᠠᠮᠷ ᠦᠭᠡᠰ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ-《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠴᠢᠠᠮᠷ ᠦᠭᠡ;ᠮᠠᠭᠤᠢ-ᠰᠠᠢᠨ; ᠴᠦᠭᠡᠨ -ᠤᠯᠤᠨ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ《ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ》 ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ》 ᠨᠢ 《ᠵᠦᠪ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠵᠤ》᠂ 《ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠠ ᠢᠳᠬᠠᠳᠠᠭ》 ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn