ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠴᠢᠠᠮᠷ ᠦᠭᠡᠰ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ-《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn