Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ—ᠳ᠋᠋᠂ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠦᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ; ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠤᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠪᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠮ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn