ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ—ᠳ᠋᠋᠂ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠦᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn