Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ — ᠪ·ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ《ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ》 ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠲᠤ‍·ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠪ·ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ;《ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ》;ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠰᠦᠢᠷᠡᠯ; ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪ·ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ《ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ》 ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠪᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠩᠬ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn