ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ — ᠪ·ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ《ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ》 ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn