Paper Information


Title ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ — ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠤᠨ《ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》 ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 《ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ; ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ; ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠤᠨ《ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠱᠢᠷᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃《ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ》᠂《ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠴᠣᠴᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠬ᠋ᠤᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn