ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ — ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠤᠨ《ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》 ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn