Paper Information


Title ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠠᠪᠢᠷ ᠠ
Keyword ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ;《ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》; 《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》; ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ 
Abstract 《ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ》ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ 《ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ》《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn