ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn