Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn