Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ; ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ; ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠥ ᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ᠂ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠥ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn