Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ; ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ
Abstract ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠴᠣᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠢᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠮ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ  ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠠ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn