Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠸᠰᠸᠷᠠᠢᠵᠠᠪ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ;ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ 
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠪᠤᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠄《 ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ(ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ) ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn