Paper Information


Title ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ—《ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ》
Creator ᠪᠠᠳᠮᠠᠠᠤᠳᠰᠠᠷ
Keyword ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ; ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ; ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠲᠣᠯᠢ》(1976)ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠰᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn