Paper Information


Title ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠰᠡᠷᠬᠡᠢ
Keyword ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ;ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠴᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ 《ᠬᠠᠪ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠴᠠ ᠂ ᠵᠠᠬᠤᠳᠤᠨ 》ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn