Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠷᠦᠩ
Keyword 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》; ᠲᠡᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠠᠭᠸᠠᠩᠯᠦᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠨ ᠦᠳᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠠᠭᠸᠠᠩᠯᠦᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠤᠤᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠸᠩᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠵᠦᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠭᠦᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠯᠽᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠲᠢ》ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠠᠭᠸᠠᠩᠯᠦᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn