Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠰᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ — ᠴᠢᠨ᠋ᠤ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭ᠋ᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠢᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1996年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn