Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ〈ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌〉》 ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠳ᠋ᠣ‍·ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ; ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ
Abstract 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠴᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn