Paper Information


Title ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ—ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠰᠸ᠌᠋‍᠂ ᠬᠠᠰᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ; ᠮᠠᠨᠲᠤ-ᠣᠣᠶᠤ;《ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ》
Abstract ᠨᠠᠺᠠᠨᠴᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》᠂ ᠬᠦᠩᠭᠠᠵᠠᠨᠽᠠᠨ ᠤ 《ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠭᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠲᠠᠢ》᠂ᠬᠦᠩᠲ᠋ᠠᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭᠳᠠᠮᠪᠢᠳᠤᠩᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》ᠼᠤᠤ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦ-ᠣᠣᠶᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠡᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn