Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠢᠰᠠ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠮᠢᠵᠤᠤᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠤᠲᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ ᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Keyword
Abstract ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠢᠰᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮ᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠤᠲᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn