Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨᠰᠠᠷᠠ
Keyword ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠰᠵᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠳᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn