Paper Information


Title ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠨᠵᠢᠨ ᠰᠤᠤᠭᠢᠨ᠌ ᠠ— ᠲ᠂ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword 《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ;ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ; ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ;ᠣᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷ᠃ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ; ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠶ ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn