Paper Information


Title ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ
Creator ᠨᠡᠷᠡᠩᠭ᠋ᠤᠦ ᠠ
Keyword ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠤᠯ》; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ; ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ; ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ— ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn