Paper Information


Title ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠵᠢᠮᠪᠠᠯᠳᠤᠷᠵᠢ
Creator ᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠱᠦᠨ
Keyword ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠤᠪᠢ ;ᠵᠢᠮᠪᠠᠯᠳᠤᠷᠵᠢ
Abstract 1866—1870ᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠢᠮᠪᠠᠯᠳᠤᠷᠵᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn