Paper Information


Title 《ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ
Keyword 《ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》 ; ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ 
Abstract ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠡᠢ《 ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》 ᠪᠤᠯ1640ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠨᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn