Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 
Creator ᠦ‍᠂ ᠮᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠨ ; ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn