Paper Information


Title 《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠢᠷᠠᠨ 》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠱᠣᠣ ᠯᠠᠩ ᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠹᠦ᠋ 》ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠢᠷᠠᠨ 》᠂《ᠱᠣᠣ ᠯᠠᠩ ᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠹᠦ᠋ 》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠢᠷᠠᠨ 》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠤ 《ᠱᠣᠣ ᠯᠠᠩ ᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠹᠦ᠋ 》 ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋᠌ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn