Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ
Creator ᠽᠢ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ;ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠡᠯ ;ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ
Abstract 《ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠡᠪᠠ》 ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠤ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ᠂ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn