Paper Information


Title ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ;ᠬᠤᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋
Abstract ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠤᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ1975ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ》 ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠤᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠯᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn