Paper Information


Title ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn