Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠠᠷᠰᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ; ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ 
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠳᠡᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn