Paper Information


Title ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠶᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ;《ᠠᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢᠲᠠ ᠲᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠬ ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ》᠂《ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ》᠂《ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ》᠂《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠬᠦ》
Abstract ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ《ᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢᠲᠠ ᠲᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ》ᠲᠤᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂《 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ》ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠂《ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ》ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠂《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ》 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn