Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠣᠴᠢ
Keyword ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn