Paper Information


Title ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ
Creator ᠨᠠ‍ • ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠠᠷᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤᠢ᠌ᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠯ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠪᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn