Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》; ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠤᠺᠢᠦ‍ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn