Paper Information


Title ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠭᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ; ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠬᠤ;ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠦᠮ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠤᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn