Paper Information


Title ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ(ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ)
Creator ᠮ᠂ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ; 《ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》;《ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ》;《ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》
Abstract ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》 ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠲᠤ 900 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ 》 ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠩᠬᠦᠦ ᠰᠦᠩᠵᠢᠳᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ 《ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ》ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《 ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ》 ᠪᠠ《ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂《ᠬᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ》 ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠨᠠᠮᠳᠠᠶ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn