Paper Information


Title ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠷᠤᠨᠲ᠋ᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤ
Keyword ᠬᠠᠰᠷᠤᠨᠲ᠋ᠤ᠋;ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠋ ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠰᠷᠤᠨᠲ᠋ᠤ᠋ ᠡᡁᠷᠢᠰᠲ᠋ᠸᠰᠲ᠋ᠸᠨ ᠤ 1923-1939ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ᠌ ᠡ4 ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ 1936-1939ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠡᠬᠢ 4 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤᠶ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠢ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn