Paper Information


Title ᠭᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨ《ᠲᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》 ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ
Keyword ᠭᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨ;《ᠲᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》 ;ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ
Abstract 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ; ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠠᠳᠠᠨᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠸᠠᠨᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn