Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ober (ᠦᠪᠡᠷ)᠂ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ wər᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ edgen᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦndzen᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ oruη᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ θrθη ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn