Paper Information


Title ᠱᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠷᠤᠪ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠨᠤᠮ ᠭᠠᠷᠬᠤᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ; ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword 《ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ; 《ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》
Abstract 《ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn